Dit is het Privacy statement van APAC Airconditioning B.V. en APAC Services B.V. (hierna: APAC). APAC is gevestigd aan de Krommewetering 131, 3543 AN Utrecht.

APAC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
APAC hecht groot belang aan uw privacy en dus aan de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van haar (toekomstige) werknemers, (potentiële) klanten, (potentiële) leveranciers, andere business partners, bezoekers van haar website en gebruikers van haar diensten en producten.

Waarom verwerkt APAC persoonsgegevens?

APAC verwerkt persoonsgegevens om haar activiteiten zo goed mogelijk te kunnen verrichten. Het doel van het verwerken van uw gegevens is onder meer:
▪ Afhandeling van uw informatie- of contactaanvraag;
▪ Werving van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant;
▪ Marketing: onderhouden contacten met (potentiële) – met name zakelijke – klanten;
▪ Beveiligen van onze (kantoor)panden en werklocaties;
▪ Bezoekersregistraties;
▪ Sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
▪ Afhandelen van project gerelateerde zaken;
▪ Storingsmeldingen

Hoe verwerkt APAC persoonsgegevens?

APAC verwerkt persoonsgegevens op vertrouwelijke en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Verwerking vindt alleen plaats als er sprake is van een gerechtvaardigd doel en een wettelijke grondslag. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk en deze gegevens worden niet langer bewaard dan toegestaan of noodzakelijk. Toegang tot gegevens is zoveel mogelijk beperkt tot personen voor wie de toegang uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.
APAC draagt zorg voor een goede technische en organisatorische beveiliging van de systemen waarin de persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt worden teneinde onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Ook van onze dienstverleners verlangen wij gepaste maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerkt APAC onder meer?

▪ Informatie- of contactaanvraag: naam, e-mailadres, telefoonnummer
▪ Sollicitaties: voornaam, naam, CV, e-mailadres, telefoonnummer etc.
▪ Marketing: (zakelijke) contactgegevens
▪ Beveiliging middels camera’s: beeldmateriaal
▪ Bezoekersregistraties: naam en duur van verblijf
▪ Sluiten en uitvoeren van overeenkomsten: (zakelijke) contactgegevens, financiële gegevens
▪ Project gerelateerde zaken: (zakelijke) contactgegevens
▪ Storingsmeldingen: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

Wanneer en onder welke voorwaarden verstrekt APAC uw persoonsgegevens aan derden?

APAC verstrekt slechts uw persoonsgegevens aan derden indien:
▪ zij daartoe verplicht is op grond van de wet;
▪ indien u daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht;
▪ in het kader van dienstverlening door vertrouwde derden.

In al deze gevallen draagt APAC er zorg voor dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. APAC legt waar nodig geheimhouding en voldoende beveiliging aan deze derden op.

Hoe lang bewaart APAC uw persoonsgegevens?

APAC bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is met inachtneming van de minimale wettelijke bewaartermijnen.

Voorafgaande toestemming

APAC verwerkt slechts persoonsgegevens indien daar een gerechtvaardigd doel en een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslag bestaat uit:
▪ een wettelijke verplichting: of
▪ noodzaak om een overeenkomst uit te kunnen voeren; of
▪ een gerechtvaardigd belang van APAC bij de verwerking van persoonsgegevens; of
▪ bescherming van vitale belangen van betrokkene; of
▪ waar nodig, toestemming van betrokkene.

Hoe kunt u uw toestemming intrekken?

Indien u APAC toestemming verleend heeft tot het verwerken van persoonsgegevens kunt u deze toestemming op elk moment intrekken door uw verzoek per e-mail te richten aan info@apac.nl.
In bepaalde gevallen kan u gevraagd worden uw identiteit te bewijzen alvorens wij ingaan op uw verzoek.

Uw recht op inzage, wijziging, verwijdering en dataportabiliteit

U heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming recht om met betrekking tot uw door APAC verwerkte persoonsgegevens te vragen om:
▪ inzage;
▪ wijziging;
▪ verwijdering;
▪ dataportabiliteit (het aan u verstrekken van gegevens die APAC over u heeft om deze aan een derde door te geven).

Naar aanleiding van uw verzoek zal u binnen 4 weken een reactie ontvangen. Wanneer een verzoek complex is of indien u veel verzoeken doet kan het zijn dat APAC maximaal 3 maanden nodig heeft om aan uw verzoek uitvoering te geven maar ook dan wordt u hierover binnen 4 weken geïnformeerd.
Indien APAC besluit uw verzoek niet in te willigen zal zij u de redenen daarvan mededelen.
Voor het gevolg geven aan uw verzoek brengt APAC geen kosten in rekening tenzij een verzoek buitensporig of ongegrond is. Dan heeft APAC het recht u om een redelijke administratieve vergoeding te vragen.
U kunt een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen via info@apac.nl.

Links

Op onze website is een aantal links naar websites van andere organisaties geplaatst. APAC is niet verantwoordelijk met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. APAC raadt de bezoeker aan om de privacystatements van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen Privacy statement

De huidige versie van dit Privacy statement dateert van 01-07-2018. APAC behoudt zich het recht voor dit Privacy statement op elk moment aan te passen. U wordt aangeraden om regelmatig ons Privacy statement te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen van dit Privacy statement.